“A” goşgy – Kerim Gurbannepesow goşgusy (goshgusy)

“A” goşgy – Kerim Gurbannepesow goşgusy (goshgusy)

  •   Ilkinji mugallymym
    Nurýagdy Agaýewe

35-nji ýyl. Sentýabryň 1-i.
Güýzüň ilki güni. Iň ajap pasyl.
Ýadymdan çykanok henize çenli,
Soňky deme çenli çykmazam asyl.

Mekdebiň deregne – kiçijik kepbe,
Partanyň deregne – ýasama stol.
Her stol başynda – dört sany çaga,
(Käbirinde bäş hem bolmagy ahmal).

Her çagaň elinde –
Ýönekeý galam,
Her çagaň öňünde –
Suratly «Harplyk».
Göýä özümiz hem harplaň oňünde
Düzülşip oturan düşnüksiz-harpdyk.

Harp bizi tananok, biz bolsa harpy,
Harp bize seredýär, biz bolsa harpa…
Onýança-da birden garaja kepbäň
Gyzylja gapysy açyldy jarka.

Ätledi gapydan bir uly adam.
(Ýaşyny hasaplap otursam indi,
Uly bolup görnen şol uly adam
On ýedä-de ýetmän ekeni şindi).

«Salam!» diýip, ýüzümize seretdi.
Biz bolsa hiç zady görmedik çaga,
Ne-hä jogap berdik, ne-de gozgandyk.
Göýä bakan ýaly ullakan daga,
Hemmämiz aňkaryp ýüzüne bakdyk.
(Ýyljyraklap bize seredýär olam).
Öňümizde bolsa –
Suratly «Harplyk».
Ýene-de üç depder,
Ýene bir galam…

Ilkinji salamy şondan öwrendik.
Salamy ozalam bilýärdik weli,
Salam diýen sözüň uly manysyn
Ilki öwredipdi mugallym dili.

Ilkinji edebi şondan öwrendik.
Edebi ozalam bilýärdik weli,

Edep diýen zadyň uly manysyn
Has aýdyň edipdi mugallym dili.

Ilkinji «A» harpyn şondan öwrendik.
«A» harpyn ozalam bilýärdik weli,
«A» diýen harpdan soň «B»-niň bardygyn
Ilki owredipdi mugallym dili.

Watanyň başyna iş düşen güni,
Moskwaň üstüne çekende bulut –
Biz üçin ilkinji boluşy ýaly,
Ýene-de gitdi ol ilkinji bolup.

Gidişi, gidişi –
Gelmedi gaýdyp…
Ýaşyny hasaplap otursam indi,
Onunjy klasly Nazar oglumyň
Ýaşyna-da ýetmän ekeni şindi…

* * *
Aýagymy diräp ýeriň şaryna
Elimde göterýän günüň şaryny.
E. Meželaýtis

Aýagymy diräp ýeriň- gerşine,
Elimi uzatdym Günüň kirşine.
Üç-dört gezek zaňňyrdadyp goýberdim.
Dünýäň ýüzi owaz boldy durşuna.

Günden Ýere çenli uzalan tarlar
Şu sözi dyngysyz gaýtalaýarlar:

Diňle sen, diňle,
Eý adam ogly

Bizi çalmagam
Özüňe bagly,
Bizi ýolmagam
Özüňe bagly.

Bir tarapymyz
Günüň elinde,
Bir tarapymyz
Seniň eliňde,

Altyn tegelek
Günli tarapym
Giden «kömelek»
Senli tarapym.

Kömelekleri
Kaklap bilmeseň,
Göbegin ýolup
Oklap bilmeseň,

Beren süýdünden
Ýerem närazy,
Beren nurundan
Günem närazy!..

Ýerden Güne çenli uzalan tarlar
Şu sözi dyngysyz gaýtalaýarlar.

 

Ömrümde bir gezek ýalan sözledim – Kerim Gurbannepesow okamak

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика