Akylly adamlar, şu 9 zady edmeýärler

akylly adamlar
Bildiriş: Şu aýyň 10-na Atletika Madrid vs Juventus ýaryşy sagat 21:00 da.....

Stawka 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 100 manat goýup bolýar.

Hemmäňize üstünlik. Dostlaryňyzy grupba çagyryň!! Näçe köp adam stawka edse şonça hem siz köp gazanyp bilersiňiz!!!

Eger-de haýsydam bolsa 1 komanda utýar diýiň goýsaňyz onda 5% utuş puly alarsyňyz!!!
Eger-de hasaby aýdyp goýsaňyz Atletika Madrid 3 - 2 Juventusy utýar diýip goýsaňyz 100% kassadaky pullary alarsyňyz.... IMO grupba https://bgroups.imo.im/_nfYNQLjRTIWPDsHa

Sizem on ýaly edäýmäň!

Bizi käbir adamlar haýran galdyrýar, islendik bir kynçylyk ýagdaýda özüni arkaýyn saýýalar, birhili hiç zat bolmadyk ýaly. Biz hem şolar ýaly adama meňzejek bolsak onda şu aşakdaky zatlary ýerine ýetirmeli bolýarys. The Mugallym saýtymyzy ýatdan çykarmaň biz siz üçin edýäs bu zatlary saýtymyza gelip duruň.

1. Olar öz keýpini bozdurmaga ýol bermeýär

Haçanda akylly adamlar öz ýeten üstünliginden begense, olar ol begençli ýagdaýy hiç kim bilen paýlaşasy gelenok olara beýleki adamlaryň pikiri gerekdäl.

2. Olar ýatdan çykaranoklar

Haçan-da akylly adamyň göwnüne degeňizde olar sizi bagşlamagy başarýarlar, ýöne olar siziň eden zadyňyzy ýatdan çykarmaýar. Akylly adam siziň goýberen ýalňyşlyklaryňyzy synlaýa-da öz durmuşynda gaýtalamaýar.

3. Olar pyçak bilen tanka topulanoklar

Akylly adamlar özüni nädip aýap saklamagyny bilýär, we ertir täze günüň dogjagyny bilýär we täze ýaryşlar. Käbir adamlar gyzma-gyzma gelende öz erkinden sypyk urşa başlaýarlar we ýeňlişe sezewar bolýar. Özüne erk edip bilýän adam bolsa özüni saklap düşünşmäge başarýar.

4. Olar bolmajak zatlary edenoklar

Olar hiç hili bolmajak özüniň başarmajak zatlaryny edenoklar. Akylly adamlar olar gaýtam durmuşda nämä başaryp bolýan zada ýetendigini begenýärler.

5. Olar geçmiş bilen ýaşanoklar

Akylly adamlar utulmaga başarýarlar we olar turup öz ýolyny dowam edýärler. Olar öz ýalňyşlyklarynda durmaýarlar. Ähli adam bu dünýäde ýalňyşýarlar emma ähli adam ol ýalňyşlyklardan çykyp bilenoklar.

6. Olar şol bir problemada duranoklar

Akylly adamlar şol problemada duranoklar, olar nädip şol problemany çözüp bolýandygyny pikirlenýärler.

7. Olar iňirdewikler bilen gürleşenoklar

Iňirdewiklerden akylly adamlar daşda durýar. Olar öz problemasyny elmydama aýtýalar. Şonuň üçin olardan daşda duruň bolmasa öz problemasynda sizi gark eder we siziň oňa ýigrenjiňiz bolar.

8. Olar gahar saklanoklar

Adamlar bir adama gaharlanyp kynçylyk ýagdaýa düşüp bilýär stress we depresiýa ýaly we başda nerwisinden kynçylyk çekip bilýär. Akylly adamlar hiç kime gahar saklanok olar öz saglygyna zyýan ýetirjekdigini bilýärler, şonuň üçin olar stress ýagdaýdan näçe çalt gaçdygyça şonça-da hem biziň saglygymyz üçin gowy.

9. Olar islemeýän zadyny etmeýärler

Akylly adamlara islemeýän zady bolsa olar ÝOK diýmäge başarýarlar.

 

heý şunluk bilen biz bu postymyzy tamamlaýarys biziň saýtymyzy ýatda saklaň The Mugallym. Biziň saýtymyzy dostlaryňyz bilen pölüşiň belki siz hem dostuňyza kömek edersiňiz. Saýtymyzda her gün gyzykly maglumatlar bolar.

0

Автор публикации

не в сети 1 час

Admin

439
Yza ýol ýok
Комментарии: 75Публикации: 508Регистрация: 06-04-2019

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
Яндекс.Метрика