Bu 10 sany maslahat bilen siz söýgüňizi berkidersiňiz - The Mugallym
Bu 10 sany maslahat bilen siz söýgüňizi berkidersiňiz

Bu 10 sany maslahat bilen siz söýgüňizi berkidersiňiz

Salam posty okap bolan soňuz esasy sahypa girmegi ýatdan çykarmaň. Esasy sahypa girmek üçin ýokarjykda The Mugallym diýip ýazga bas iň gowy maglumatlar çykar!

Hakyky söýgi – bu iki ýaşlaryň arasyndaky elmydama işdir.

Hakykyçyl boluň

Hakyky söýgi – bu size bir diňe romantiçeskiý gatnaşykda däl, siz onuň kemçiliklerini duýman. Eýsem ol siziň elmydama ýanyňyzda bolup biljek adamdyr, size goldaw berip biljek adamdyr siz nähili ýagdaýda bolanyňyzdada.

Bir-biriňizi sylaň

Bu gatnaşykda esasy zat. Siziň gyzyklanmaňyz däl, siziň 1 maksadyňyz däl, siziň diniňiz däl we siziň söýgüňizem däl eger-de siz birek birege sylag goýmasaňyz. Intak wagty geler, siz intäk duýarsyňyz, siz indi bir-biriňizi söýmeýändigiňizi. Eger-de siz ýoldaşyňyza bolan sylagy ýitiren bolsaňyz, ony yzyna gaýtaryp bolmaýar.

Siz öz gatnaşygyňyzy gorap saklamak üçin 1 zat edmeli – birek-biregi sylaň. Şol zat ýok bolsa siz elmydama bir-biriňiziň gürrüňizi edip, kemsidip ýörersiňiz.

Başga-da siz özüňizi hem sylamaga başarmaly. Siz elmydama öz söýgüňiziň hakykydygyna subut etmek üçin birnäçe aladalar edersiňiz, soňunda bolsa öz gatnaşygyňyza zyýan ýetirersiňiz.

 • Ýoldaşyňyzyň kemçiliklerini dostlaryňyza/joralaryňyza aýtmaň. Eger-de siz ýoldaşyňyzyň bir zadynda nägile bolsaňyz ylgap dostuňyza ýa garyndaşlaryňyza aýtman ony bir-biriňiziň araňyzda düşünşjek boluň.
 • Ýoldaşyňyzyň meşgullanýan zadyna hormat goýuň. Ýoldaşyňyzyň öz pikiri, dünýägaraýşy bolup biler siz oňa goldaw beriň.
 • Hemişe ýat-da saklaň siz 1 komanda. Eger-de problema ýüze çyksa bir-biriňiz maslahat edip çözüň.
 • Özüňizde zat saklamaň, islendik problemalary bir-biriňiz gürleşip çözüň. Siziň bir-biriňizden gizlin syryňyz bolmaly däl.

Eger-de siziň ýoldaşyňyza bolan ynanjyňyz ýok bolsa onda siz hiç haçan arkaýyn bolmaýaňyz.

Ähli problemalary gürrüň ediň

Eger-de size bir zat ýaramaýan bolsa ol barada gürrüň ediň. Sizden başga kişi siziň gatnaşygyňyzy oňaryp bermeýär.

 • Öz şübhäňiz we gorkyňyz barada hiç kime aýtmaýan zadyňyz barada gürrüň ediň. Bu gürrüňlerden soň siz ynama we ýoldaşyňyza düşünersiňiz.
 • Beren sözüňizde duruň.
 • Ýolaşyňyzyň üýtgeşik hereketlerini, zatlaryna üns beriň.

Ynanç – bu bir tarelka meňzeş zat. Eger-de siz tarelkany bir sapar döwseňiz ony kynlyk bilen kleýlap yzyna getirip bolar, ýöne şol tarelkany 2-nji sapar döwseňiz onda döwükler iki esse öňküsinden köp bolar we ony öňkisi ýaly etjek bolsaňyz köp wagt we kynçylygy çekersiňiz. Ýöne şol tarelkany elmydama döwüp dursaňyz onda ol tarelka gaty kiçi böleklere bölüner we siz ony öňküligine getirip bilmeýäňiz.

Bir-biriňizi eliňizde saklajak bolmaň

Her bir adam öz pikirini öz gyzyklanmasyny goldamalydyr.

Öz ýoldaşyňyzy bagtly etjek bolup ony elmydama kontralirowat edip siz hiç hili gowylyga garaşmaň.

Käbiriler öz ýoldaşyna erkinlik bermäge gorkýarlar. Bu zatlar ynam we özüňe göwnüň ýetmezlikdir. Biz näçe özümize az baha bersek, şonça-da öz ýoldaşymyza elmydama kontralirowat edýäris.

Taýyn boluň, siziň ikiňiz hem üýtgärsiňiz

Wagtyň geçmegi bilen siz üýtgärsiňiz – bu hakykat.

Eger-de siz öz ýoldaşyňyz bilen ömür baky geçirjek bolsaňyz onda islendik bir kynçylyga taýyn bolmaly

Köplenç arakesmeleriň sebäbi dini çalyşmasy, dünýä başgaça garamaklygy, başga ýurda goçüp gitmegi, ölüm ýitim bolup durýar.

Haçanda siz duşuşyp başlanyňyzda ol adamyň nähilekdigini diňe şol wagt bilýäňiz. Siz hiç haçan bilip bileňzok onuň 5-10 ýyldan nähilek boljagyny. Şonuň üçin duýdansyzlyga garaşyň. Hawa bu gaty kyn bolar, şonuň üçin adamlary tanamak üçin onuň bilen dogry söwüşmäge başaryň.

Söwüşmäge öwreniň

Psiholog Jon Gottman 4 sany hereket aýrylyga getirip bilýändigini aýtýar.

1. Häsiýetiň kritikasy (“Sen samsykmy” bile “sen samsyk hereket etdiň”)

2. Günäni ýoldaşynyň üstüne ýüklemek.

3. Oskarbit etmek

4. Söwüşmekden gaçmak .

Şonuň üçin söwüşmegi dogry başarmaly.

 • Söwüşýän wagtyňyz hiç haçan öňki bolup geçen gohy ýatlamaň.
 • Eger-de söwüş erbetleşýän bolsa. Daşaryk çykyň biraz aýlanyň. Haçan-da köşeşenseňiz öýe gelip gürrüňi dowam ediň.
 • Ýat-da saklaň başga biriniň gepine gidip, söwüşäýmäň. Siziň söýgiňiz gowymy ýa-da 7 ýadyň gepi.
 • Söwüşden gaçjak bolmaň. Size näme bi ynjalyk edýän bolsa aýdyň.

Bagyşlamagy öwreniň

Ýoldaşyňyza 2-lik etjek bolmaň – bu bir biriňizi sylamazlygyň alamaty.

Ýöne nädip bagyşlamagy öwrenmeli?

 • Haçanda söwüş gutaranda, tapawudy ýok kim dogry aýtdy kim ýalňyş aýtdy. Ähli söwüşleri geçmişde goýuň, her aý ýatlap durmaňda.
 • Gatnaşykda hasap ýöretmeli däl. Gatnaşykda utan we utulan bolmaly däl.
 • Haçanda ýoldaşyňyz ýalňyşanda onuň bilen söwüşip durmaň. Gaýtam ýalňyşyňyzyň üstünde bile işläň gürrüň ediň.

Progmatiçnyý boluň

Islendik gatnaşyklar idealnyý däl, biziň özümiz hem idealnyý däl. Şonuň üçin progmatiçnyý boluň: biliň, haýsyňyz haýsy işi gowy ýetirýändigiňizi, haýsy işi halaýandygyňyzy we halamaýandygyňyzy, soňra bolsa her kimiň edmeli işini düzüň.

Mundan başga-da köp är-aýallar birnäçe düzgünleri ýatda saklamagy aýtýar. Mysal üçin: Ähli çykdaýdyjylary nädip bölersiňiz? Siz näçe karz almaga taýyn? Ýoldaşyňyz näçe sogup biler? Nämäni hökman bile satyn almaly? Siz nädip çözersiňiz, otpuskada nirä gitjegiňizi?

Maýda-çüýde zatlary ýadyňyza salyň

Ýönekeý zatlar,  kompliment aýtmak ýa goldaw bermek bu köp zady aňladýar. Haçanda gatnaşyk uzaga çekende hem öňküler ýaly romantiki gijeleri geçirmegi ýatdan çykarmaň. Bazar günler nirä gitjekdigiňizi we haýsy restoranda naharlanjakdygyňyzy surprize edip siz ýoldaşyňyzy begendirip bilýäňiz. Bu zatlar siziň çagalaryňyz bolandada siz ony ýerine ýetiriň.

Iň gowy maslahat eger çagalaryňyz bagtly, sagdyn bolmagy – bu ene-atanyň agzybirligi, ýanynda goldaw berip birek-biregini söýmeklikdir.

Kynçylyklara taýyn bolmaga öwreniň

Eger-de siz gatnaşyga başlan bolsaňyz onda kynçylyklar hem ýüze çykyp başlar. Kynçylyklar puluň gutormagy, ýakynlaryň birini ýitirmek, işiňden çykarmaklygy, göçmeklik ýaly kynçylyklary gatnaşyga başlaňyzda bilersiňiz. Siz olar ýaly kynçylyklara elmydama taýyn bolmaly. Siz nähili kynçylyga uçranyňyzdada siz ony bile alyp çykmaly. Siziň özüňizden başga size hiç kim kömek edmeýär.

Ine şunluk bilen biz bu postymyzy tamamlaýarys. Size bu ýaradymy kommentariýa ýazyň. Siziň dostyňyzyň ýa-da joraňyzyň basym toýymy onda bu posty paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. The Mugallym saýtymyza gelip duruň. Her gün gyzykly maglumatlar

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика