Gözümiz agyrsa näme edmeli - The Mugallym
Gözümiz agyrsa näme edmeli

Gözümiz agyrsa näme edmeli

Salam posty okap bolan soňuz esasy sahypa girmegi ýatdan çykarmaň. Esasy sahypa girmek üçin ýokarjykda The Mugallym diýip ýazga bas iň gowy maglumatlar çykar!

Eger-de biz bu zatlara ýüz bermesek, biz öz zreniýamyzdan aýrylyp bilýäs.

Haçan lukmana, tiz ýüz tutmaly

Näçe çalt boldugyça okulista ýüz tutuň ýa-da özüňizi erbet duýaňyzda tiz kömegi çagyryň egerde:

 1. Erbet agyry başlady haçanda agajy byçgylanyňdan soň, metaly tekizläniňizde ýa-da başga bir hereket edeňizde, siziň gözüňize başga bir metallar düşmegi.
 2. Erbet agyry Trawma bolup gitdi. Mysal üçin: Siz bir gaty predmeta duşup gözüňize şikes alan ýagdaýyňyzda.
 3. Siziň gözüňiz çyra seredeniňde agyrmagy ýa-da garalmagy mysal üçin: Siz çyra seredeňizde çyrada dürli reňkli tegelejikleri görmekligiňiz bu ‘GLAUKOMY‘ keseliň alamatydyr.
 4. Agyrydan başga siz ýürek bulanma we gaýtarma prosesini geçireňizde.
 5. Agyry başlamazdan öň siz “Oftalmologiçeskiý” operaçiýa geçiren bolsaňyz.
 6. Gözümiz agyryp, gyzaryp we çişip  ondan bir zatlar çykanda.
 7. Erbet agyry, birden başlady.
 8. Siziň agyrýan gözüňiz gymyldatmaga kyn bolýan bolsa siz ony açyp saklap bilmeýän bolsaňyz.

Şularyň içinden siziňki bar bolsa haýal etmän lukmana ýüz tutuň. Eger-de ýüz tutmasaňyz zreniýäňyz pese düşer.

Näme üçin gözümiz agyrýar

Myşçalarymyzyň dartylmagy

Bu köp gabat gelýän sebäbleriň biri. Siz kompýutera, telefona, telewizora köp seredýäniňizden bolup biler. Näme üçin biziň gözümiz agyrýar kompýuterden, telefondan…. Sebabi biziň gözümiz elmydama bir nokada seredýär biziň gözümiz hiç ýerik seredenok we biziň myşçalarymyz gymyldanok.

Näme edmeli?

Esasy ýatda saklamaly zat – gözlerimizede dynç gerek. Dokumentleriň üstünde işlänimizde ýa smartfon telefonlarymyzy ulananymyzda her – 30 min, 1 sagatdan gözümize 5-10 minudam bolsa dynç bermegi ýatdan çykarmaň. Şol arakesmede biz gözümize gimnastiki maşklary edmelidirs.

Äýneklerden daşda durmak

Ýaşymyzyň gitdigiçe biziň zreniýamyz hem peselýär, ýöne käbirimiz ony duýýarys. Ýakyndan görmezlik ýa-da daşdan görmezlik äýnek ýa-da linzalar bilen bagly däl, şonda-da biziň gözümize agram berýär. Özem kompýutera ýa-da telefona seretmek gerekdäl diňe daş towerege seredenimizde hem.

Näme edmeli?

Zreniýaňyzy lukmana iň bolmanda ýylda 1 sapar barladyp duruň. Bolmasa-da oftalmolog bilen äýnek ýa-da linza saýlap alyň.

Göz perdesiniň guramagy

Göz perdesi biziň gözümiziň ýokarky gatynyň bölejigi. Bu ýaman geň zat: onda gan-damary ýok, iýmitliligi bolsa we kislorody biziň ýaşymyz berýär.

Eger-de göz perdämize mineral suwlar baryp durmasa onda biziň gözümizde agyry, awuşatma , sanjy bolýar. Olar ýaly ýagdaýa lukmanlar Gözümiziň guramagy keseli diýýärler. Birnäçe sebäpler bilen olary biz duýýarys:

 1. daş töweregimiz gurak howa. Biziň ýaşymyz guraklykda bugarýar we biziň gözümize çyglyk ýetişenok.
 2. Siz gözüňizi gyrpmaga ýatdan çykarýaňyz, telefon aýnanyňyzda.
 3. Siziň gözüňize zyýan beriji dermanlary ulanmaklyk.
 4. Her gün linza dakynanyňyzda
 5. Hroniçeskiý keseliňiz bar gözümiziň ýaşyna zyýan beriji: mysal üçin: diabet, klimaks, blefarit.

Näme edmeli?

Birinjidenä siziň bolýan ýeriňizde çyglylyk dörediň. Telefon oýnanyňyzda gözüňizi 1 minutda birnäçe gezek gyrkjak boluň. Awuşatma, sanjy, agyry duýsaňyz lukmana ýüz tutuň.

Sinusitlar

Gözüňi çekiji agyry gaýmorita meňzetýär. Gözümiziň almalaryny iç tarapyndan çekdirilmegi biziň gaýmoritowyý pazuhasynyň çişmegi esasynda bolýar.

Näme edmeli?

Sinusit keselini bejermeli. Terapewta ýüz tutmaly hökman.

Göz perdesiniň ýanmagy

Kesik, awuşatma gözümizde gum bar ýaly, bu biz günüň aşagynda aýlananymyzda, plýažda aýlananymyzda, swarka aparata seredenimizde hem bolýar.

Näme edmeli?

Bir hili duýgylar özi hem çalt geçýär. Ýöne güne çykaňyzda gara äýnekleri dakynmagy unutmaň.

Sypjyryk, Çyzyk, keseki bedenler biziň gözümiziň perdesinde

Käwagt şemal biziň gözümize tozanjyklary, kiçi möjejikleri, hapalary biziň gözümize girýär. Olar göz perdesinde sypjyryklary, çyzyklary goýup birnäçe wagtlap durup biz gözümizi gyrpamyzda bolsa agyryny duýup bilýäs.

Näme edmeli?

Käbir sypjyryklar 1-2 günüň dowamynda özi hem bitýär. Beýleki galyndylar bolsa suw bilen hem özümiz aýyryp ýa-da gözümiziň ýaşy bilen hem çykýär.

Eger-de gözümize düşen bölejik agaçlar olar 1-2 günüň dowamynda agyrysy aýrylmaýan ýagdaýynda  “oftalmologa” ýüz tutuň sebäbi siziň göz perdäňizde infeksiýa köpelip başlandygy.

Newrit gözüň nerwisi

Oňa nerwiniň çişmesi diýilýär, göz almasynyň nerwisi biziň beýnimize informasiýa geçirende. Nerwit bu iň esasy sebäp biziň zreniýamyzyň pese düşmegine. Nerwit islendik ýaşda bolup bilýär. Şonuň üçin nerwidan ýaňa zreniýaňyz pese düşýär.

Biz gözümizi gapdallara gymyldadymyzda hem agyrýar. Başga-da biziň zreniýamyza we reňkleri saýgarmagyna hem täsir edýär.

Näme edmeli?

Çaltyrak Oftamologa ýüz tutuň. Bu nerwitiň öňüni näçe çalt aldyňyzça siz öz zreniýäňyzyň durkyny saklaýaňyz.

 

seniň dostyňyň ýa-da joraň zreniýasy peselýämi ýa ol äýnek dakynyp başladymy onda bu posty dostyň / joraň bilen paýlaş belki olaryň bilmeýän zatlary bardyr. Olar belki äýnek linza dakynyp zreniýasyna zyýan edýändir. The Mugallym saýtda her gün gyzykly materiallar bar gelip duruň!!

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика