Näme üçin biz gijä galýas, nädip ony ýeňip geçmeli

gijä galmaklyk
Bildiriş: Şu aýyň 10-na Atletika Madrid vs Juventus ýaryşy sagat 21:00 da.....

Stawka 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 100 manat goýup bolýar.

Hemmäňize üstünlik. Dostlaryňyzy grupba çagyryň!! Näçe köp adam stawka edse şonça hem siz köp gazanyp bilersiňiz!!!

Eger-de haýsydam bolsa 1 komanda utýar diýiň goýsaňyz onda 5% utuş puly alarsyňyz!!!
Eger-de hasaby aýdyp goýsaňyz Atletika Madrid 3 - 2 Juventusy utýar diýip goýsaňyz 100% kassadaky pullary alarsyňyz.... IMO grupba https://bgroups.imo.im/_nfYNQLjRTIWPDsHa

Köp adamlar gijä galýarlar, olar ýadyndan çykaranoklar ýa-da haýal hereket edenoklaram, olar hemme öz edýän zatlaryna (göwni ýetýärler) optimistiçeskiý garaýarlar.

Aşa özüne göwnü ýetmeklik – gijä galmaklygyň sebäbi

Eger-de siz şolaryň biri bolsaňyz, gijä galyp barýanlaryň, eger çäre irden 8-00 da başlaýan bolsa onda siz arkaýynsyňyz sebäbi çäräniň 8-00 dälde 8-10 da başlanjagyny bilýäňiz. Siz şol 10 minudyň içinde 1 gap koffee içip arkaýyn ýetişern diýen pikirde baryp, gijä galýansyňyz.

Eger-de şu gün biz işe 25 minutda baran bolsak, ertesi gün ol 25 minut bize normalnyý hasaplars. Ýöne ertesi gün hasaplasak, şolar ýaly çaltlyk bilen hem gitsegem biz gijä galars we stress ýagdaýlara düşers. Biz öňünden bilip bilemzoga.

Biziň işimiz hem şolar ýaly. Biz her gün turup edmeli işlerimiziň spisogyny düzýäris, biz bolsa şol spisogyň ýaryny hem edemzok.

2 ýönekeý maslahat, nädip gijä galmaly däl

Eger-de siz elmydama gijä galyp barýanyňyza özüňizi günäkärleýän bolsaňyz, gynanmaň: siz egoist däl, siz beýlekileriň wagtyny hem alasyňyz gelenok. Siziň ýeketäk ýalňyşyňyz, siz bir zada bil baglaýaňyz, plan boýunça ýetişern diýip.

Bu erbet endigi goýmak üçin size bir köp zat gerekdäl. Siz diňe bir özüňize ýokary adam diýip pikir edmeklikdir, özüňize barzada ýetişern diýip.

  1. Hemişe işe/okuwa gidýän ýoluňyzyň wagtyny hasaplaň. Greg Makkeon öz kitabynda şeýle belleýär “Siz öýden işe barýan wagtyňyzy hasaplaň we 2 esse şolar ýaly wagtdan ir çykyň, mysal üçin işe 10 minutda barýan bolsaňyz 20 minud öňünden çykyň” Şonda siz ýolda eglenseňiz hem işe wagtynda bararsyňyz.
  2. Nämä wagt gidirýändigiňize gaty uly sarpa goýmaly. Eger-de siz hiç haçan öz spisokdaky işiňizi dynyp bilmeýän bolsaňyz, onda depdere ýazyp görüň, esasy wagtyňyzy nämä gidirýändigiňizi.

Elbetde geljegi aýdyp bolanok, ýöne oňa taýýarlyk görüp bolar. Şunluk bilen biz postymyzy tamamlaýarys. Eger-de seniň gijä galyp gelýän joraň ýa-da dostuň bar bolsa onda bu posty ol bilen paýlaşyň. The Mugallym saýtymyza gelip duruň!

0

Автор публикации

не в сети 41 минута

Admin

439
Yza ýol ýok
Комментарии: 75Публикации: 508Регистрация: 06-04-2019

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
Яндекс.Метрика