S Beater – Aýdymlary, mp3, Çepe saga, Скачать Песни

S Beater – Aýdymlary, mp3, Çepe saga, Скачать Песни

s beater

S BEATER

 • Aýdymlary
  1. Saza Seret
  2. Biz Türkmen
  3. Ýatlaýan
  4. Söý meni
  5. Tans oýna
  6. Kim birinji
  7. Söýgi
  8. Başga
  9. Gutlag aýdymy
  10. Bum Bum
  11. Bolmalydyň
  12. Bonito
  13. Sen
  14. Bagt Gijesi
  15. Pikirler
  16. Söýgüňi ber
  17. Şek-Şeki
  18. Seni gelýär göresim
  19. Sen bolsaň
  20. Söýýär Guli
  21. Ali baba
  22. Aramyzda
  23. Ýeke goýma
  24. Aýnam
  25. Gorkman
  26. Bu gije
  27. Nirde Sen
  28. Aýdymy aç
  29. Ynanaý
  30. Ikimiziňki
  31. Bu zatlar
  32. Oýnaly

S Beateriň Ömri

Uşakow Süleýman. 1991-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Gyzylarbatda (Serdar şäherinde) doguldy.1998-2002 aralygy Gyzylarbat şäherindäki 4-nji (häzirki 7-nji) orta mekdebinde okaýar. 2002-2008-nji ýyllar aralygy Aşgabatdaky 60-njy orta mekdebinde okaýar we şol ýerdäki mekdebi tamamlaýar. 2002-nji ýyldan saz (beat) ýazmak bilen gyzyklanyp başlaýar. 2007-nji ýylda öz toparyny gurýar (S.T.) Ilkinji aýdymlary bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanýarlar. Rap ýoluna başlanlaryna kän wagt geçmänkä Myahri, Berdi B, Gözel Annamuhammedowa dagylar bilen işleşýärler.2009-njy ýylda Süleýman ýeke özi S Beater ady bilen rap okap başlaýar. TmCars barada okamak

 

Suratlary

ss

 

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика