Söýgüliňize hiç haçan şu 10 zady aýdaýmaň - The Mugallym
Söýgüliňize hiç haçan şu 10 zady aýdaýmaň

Söýgüliňize hiç haçan şu 10 zady aýdaýmaň

Salam posty okap bolan soňuz esasy sahypa girmegi ýatdan çykarmaň. Esasy sahypa girmek üçin ýokarjykda The Mugallym diýip ýazga bas iň gowy maglumatlar çykar!

Boldy ediň indi öňki söýgüliňizi ýatdan çykaryň! The Mugallym saýtymyza hoş geldiňiz bular ýaly gyzykly maglumatlary hiç ýerden tapmaýarsyňyz diňe The Mugallym da. Biz diňe siz üçin edýäris. Uzagyndan YouTube, Vkontakte, Ok, instagram, twitter, facebook da kanalymyz açylyp bu laýfhaklar ulanar. Diňe kaçestwennyý kontent bolar. Biz bolsa başladyk.

1.  Bar zada sen günäkär

Öz ýoldaşyňyzy günäkärlemek sizede, ýoldaşyňyzada peýda edenok. Hatda siziň söýgüliňiz bolan wakada günäkär hem bolsa. Akyllyrak boluň oda ýag atmaň. Gowysy öz araňyzda gürleşip düşünşiň.

2. Ol bolsa hemişe meň üçin ederdi

Hiç haçan eştýäňizmi, hiç haçan gürrüňde öňki söýgüliňiz hakynda gürrüň etmäň. Bolmasa ýoldaşyňyzyň kellesine pikir geler öňki söýgüliňiz bilen intägem gatnaşykdamyka diýip.

3. On ýaly samsyklyk ömrümde eştmedim

Eger-de siz öz ýoldaşyňyzyň kemçiligini bilip gatnaşykda bolsaňyz. Siz onuň kemçilginiň üstünden gülmäň ýa-da oýun ediji sözler bilen göwnüne degmäň.

4. Hiç zady normalno edip bileňok

On ýaly sözleri daşyňdan aýtmaly däl. Hawa özüňiz hakda hem on ýaly pikir etmäň. Eger-de 1 zat bolmadyk ýagdaýynda gynanmaň, siz bu wakadan 2 bolup alyp çykarsyňyz.

Eger-de siz ýoldaşyňyz ol işi başarmaýandygyny bilip şonda-da ol işi buýrup soňra ýoldaşyňyzdan görseňiz. Siz näme üçin başda işi buýurduňuz.

5. Men aýtýadyma

Erbet nejis adama öwrülmäň bu sözi diýip, ýadyňyzdan çykaryň ol sözi. Size hiç hili gowy zat bermeýär ol. Gaýtam siz oňa goldaw bermeli, bir iş etdimi ýüzüni alyp durman, indiki sapar bolar diýip ýoldaşyňyza güler ýüzli goldaw beriň.

6. Eger-de sen meni söýýän bolsaň, sen hiç haçan…

Hiç haçan on ýaly sözler bilen ýoldaşyňyzyň kellesini agyrdyp durmaň. Elmydama şolar ýaly sözler bilen ýoldaşyňyzyň gaharyny getirip ol sizi kowup, ýigrenip biler.

7. Geýme muny

Aýalyňyza her hili eşikleri geýmäge rugsat bermäň. mysal üçin: gysga köýnekleri diňe öýde geýmäge rugsat edip bilersiňiz.

8. Ejem muny başgaça ederdi

Bu esasan erkeklere degişli. Siziň aýalyňyz nahar bişirende siz oňa ejem başgaça bişirerdi diýmäň.

Aýalyňyz ýa-da dostuňyz hiç haçan siziň ejeňiz ýaly bolmaýar.

Gowysy siz aýalyňyza öwrediň ejeňiz nähili nahar bişirýändigini.

9. Ýorganda sen polny 0)))

Hawa, bular ýaly sözleri hiç haçan ýoldaşyňyza diýäýmäň, diýäýmäň. Belki ol işden ýadaw gelendir belki stress ýagdaýa düşendir. Hawa düşünen bolsaňyz indika geçeliň

10. Seniň maşgalaňda hiç hiňiziňkem ugruna bolonok

Maşgala – bu mukaddes. Hat-da siziň ýoldaşyňyz öz garyndaşlaryna gahary gelýän hem bolsa siz olara zat diýmäge hukugyňyz ýokdyr. Şonuň üçin özüňizi erk edip aralykda durmany başaryň. Hiç haçan maşgalaň gohuna goşulaýmaň. Olar şonda-da biri-birlerini goldarlar.

Ine şu 10 sany zatlary ýoldaşyňyza diýäýmäň. Size maglumat ýaradymy? ýaran bolsa ýaramadygam bolsa biziň saýtymyza gelip duruň. Biz gün-günden maglumatlary gözläp siz üçin ýazýarys. Siz hem dostuňyz ýa-da joralaryňyz bilen bu maglumaty paýlaşyň belki bu ýalňyşlyklary siziň dostyňyza ertir kömek eder. The Mugallym

У этой записи 5 комментариев

  1. Admin irrak acp yazaymalyekenina men soygulimi uje sholaryn 5sanysny aydypdrna onson olam gidp galdy tashlap(((; )

    1. innikiňe berk bolarsyň hemme kişiňem başyndan geçýär. Meniňem başymdan geçdi

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика